>
โปรแกรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 – 2564
โดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ : การศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ : เอกลักษณ์แห่งคุณภาพในระดับสากล

Admin Login ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา